Archiwum tagów: wycena

Wycena praw poboru

Prawo poboru nie jest papierem wartościowym, niemniej jest instrumentem finansowym dość często spotykanym na rynku kapitałowym, ponadto zazwyczaj notowanym na giełdzie (przez pewien czas). Prawo poboru to prawo posiadacza akcji spółki do zakupu akcji nowej emisji. Zakupu dokonuje się po z góry określonej cenie emisyjnej, która zazwyczaj jest dużo niższa od ceny rynkowej akcji (ustalenie niskiej ceny emisyjnej zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia nowej emisji). Zasadą jest przyznanie jednego prawa poboru na każdą posiadaną akcję spółki. Niemniej nie zawsze jedno prawo poboru wystarcza do zakupu jednej akcji nowej emisji. Zasadę funkcjonowania tego instrumentu finansowego najłatwiej będzie zrozumieć na poniższych przykładach.

Przykład 1:
Cena akcji spółki X na rynku wynosi 25 zł. Spółka planuje pozyskać środki z nowej emisji akcji. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Jaka jest teoretyczna wartość prawa poboru, jeśli do zakupu akcji nowej emisji konieczne będzie posiadanie czterech praw poboru?

Czytaj więcej »

Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – zadania

W jednym z poprzednich wpisów (Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia) poruszyłem temat prostych giełdowych wskaźników pomocnych przy wycenie akcji. Był to wpis prezentujący jedynie podstawy wiedzy z zakresu tychże wskaźników. Zaprezentowałem w nim krótkie opisy i wzory, nie było zaś zadań. I tę „zaległość” chciałbym dziś nadrobić.

Przykład 1:
Skonsolidowany zysk netto PKO BP w 2010 roku wyniósł 3 212 806 000 zł. Cena akcji na giełdzie wynosi 41,50 zł. Wylicz aktualne wartości wskaźników P/E oraz DY wiedząc, że spółka wyemitowała łącznie 1 250 000 000 akcji a wartość dywidendy za rok 2010 wyniesie 1,98 zł na akcję.

Przystępujemy zatem do rozwiązania (prostego) zadania. Wskaźnik P/E jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Cenę akcji znamy, nie znamy zaś wielkości zysku przypadającego na jeden walor. Mamy jednak podany zysk spółki za cały rok oraz liczbę wyemitowanych akcji. Szybko zatem wykonujemy stosowne obliczenia:

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward na obligacje o stałym oprocentowaniu

Z poprzednich wpisów wiemy już jak obliczyć wartość kontraktu forward na indeks, spółkę, bądź walutę. Pora zatem poznać metodę obliczania wartości kontaktu forward na obligację. Podobnie jak w przypadku pozostałych instrumentów, nie jest to skomplikowane. Przyjmijmy jednak założenie, że mamy do czynienia z obligacjami o stałym oprocentowaniu.

Przykład 1:
Inwestor potrzebuje wycenić 3-miesięczny kontrakt forward na obligację firmy X. Cena nominalna obligacji wynosi 500 zł a oprocentowanie 5%. Odsetki są płatne raz w roku, ostatnio miesiąc temu. Jaka jest wartość kontraktu forward przy założeniu, że cena obligacji na rynku wynosi 450 zł a stopa wolna od ryzyka odpowiednio:
a) 4%,
b) 5%,
c) 6%.

Zadanie nie jest trudne. Do jego rozwiązania przyda się jednak poniższy wzór.

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward na walutę

Kilka miesięcy temu rozpocząłem cykl o wycenie kontraktów forward. Niestety skończyło się na dwóch wpisach. Postanowiłem nadrobić zaległości, cykl będzie kontynuowany. Spójrzmy jednak co na ten moment mamy:
Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy,
Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka wypłacająca dywidendę.

Kontrakty forward to nie tylko indeksy i akcje. Równie popularne są kontrakty walutowe. Stąd warto byłoby wiedzieć jak podejść do ich wyceny. Nie jest to trudne. W rzeczywistości powinien wystarczyć nam do tego jeden wzór. Przedstawiam go poniżej. Następnie omówię go na przykładach.

Wzór na wycenę walutowego kontraktu forward przyjmuje następującą postać:

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka wypłacająca dywidendę

W jednym z poprzednich wpisów (Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy) omówiłem zagadnienie wyceny kontraktów forward (futures) dla indeksów giełdowych lub spółek, które nie wypłacają dywidendy. Często jednak mamy do czynienia (nie tylko w teorii) z akcjami przynoszącymi dywidendy. Wycena takich instrumentów finansowych nie jest jednak najmniejszym problemem.

Czytaj więcej »