Miesięczne archiwum: kwiecień 2011

Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia

Osoby zainteresowane inwestycjami na rynku kapitałowym bardzo często spotykają się z pojęciami wskaźników, zarówno rynkowych, jak i indywidualnych dla poszczególnych spółek. Pomagają one ocenić atrakcyjność inwestycyjną walorów oraz określić dobry moment ich kupna lub sprzedaży. W tym wpisie postaram się opisać trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to:
– P/E (C/Z, cena/zysk),
– P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa),
– DY (stopa dywidendy).

Wskaźnik P/E (price earning ratio) jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i zysku na niego przypadającego w danym okresie czasu (przyjęło się, że jest to rok). Wskaźnik ten pokazuje, ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. Poniższy wzór warto zapamiętać, ponieważ będziemy go wykorzystywać w wielu zadaniach związanych z wyceną papierów wartościowych.

Czytaj więcej »

Wartość bieżąca pieniądza – dyskontowanie proste

W życiu najczęściej spotykamy się z pojęciem wartości przyszłej pieniądza. Warto jednak wiedzieć jak ustalić dzisiejszą (bieżącą) wartość pieniądza. Matematyka finansowa tego typu operacje określa mianem dyskontowania. Jest to operacja odwrotna w stosunku do oprocentowania. W tym wpisie przyjrzymy się dyskontowaniu prostemu, czyli takiemu, w przypadku którego nie mamy do czynienia z pojęciem kapitalizacji.

Operacje dyskontowania pomogą nam zrozumieć poniższe przykłady. Rozwiązywać je będziemy przy wykorzystaniu poniższego wzoru. Jest to przekształcony wzór na przyszłą wartość pieniądza – dokładnie opisany we wpisie Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste.

Czytaj więcej »

Metody obliczania kosztu ubezpieczenia do kredytu

W poprzednim wpisie opisałem dwa sposoby obliczania prowizji za udzielenie kredytu (Metody obliczania prowizji za udzielenie kredytu). W praktyce często się zdarza, że nie jest to jedyny koszt okołokredytowy. Banki bardzo często stosują także ubezpieczenia do kredytu. Teoretycznie są one nieobowiązkowe, w praktyce zaś Klient, który będzie chciał z nich zrezygnować, może liczyć się z odmową udzielenia kredytu.

Koszt ubezpieczenia kredytu najczęściej określany jest procentowo – od uruchomionej kwoty, zdecydowanie rzadziej jest to stała miesięczna kwota. Banki starają się przekonać Klientów do tego dodatkowego kosztu tłumacząc, że jest to miesięcznie bardzo niska kwota. Najczęściej w przedziale 0,2%-0,4% (rocznie 2,4%-4,8%). Pomija się jednak fakt, że kwota ta jest w każdym miesiącu liczona od całej uruchomionej kwoty kredytu. Ponadto, tak jak w przypadku obliczania prowizji za udzielenie kredytu, koszt ubezpieczenia możemy liczyć od kwoty netto lub brutto. Niektóre banki stosują jednak swoje algorytmy, niekoniecznie korzystne dla Klientów.

Czytaj więcej »

Metody obliczania prowizji za udzielenie kredytu

Prowizja za udzielenie kredytu to opłata jednorazowa, którą bank pobiera w chwili uruchomienia kredytu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie może być ona wyższa niż 5%. Okazuje się jednak, że w bankach 5% to nie zawsze taka sama kwota. Część banków bowiem pobiera prowizję od kwoty netto a część od kwoty brutto (jest to kwota kredytu dostępna dla Klienta wraz z kosztami okołokredytowymi). Drugie rozwiązanie jest mniej korzystne dla Klienta. Sprawdźmy jak bardzo i jaki wpływ na wysokość raty oraz całkowitego kosztu kredytu ma sposób obliczania przez bank prowizji za udzielenie kredytu.

Czytaj więcej »

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 3)

Kontynuujemy dalej tematykę płatności systematycznych, którą poruszyłem w poprzednich wpisach:
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 2))
Ciągle mamy do czynienia z oprocentowaniem złożonym. Dotychczas jednak rozważaliśmy przykłady z rocznym okresem kapitalizacji i wpłat systematycznych. Tym razem sprawdzimy jak kształtuje się przyszła wartość sumy wpłat dla kapitalizacji śródrocznej. Ciągle jednak zakładamy, że okresy kapitalizacji i kolejnych wpłat są równe.

Czytaj więcej »